SIA “Klīnia Dzintari” priekšapmaksas noteikumi

 

SIA “Klīnika Dzintari” priekšapmaksas noteikumi sadarbībai ar klientiem – privātpersonām un korporatīvajiem klientiem

 

 1. SIA “Klīnika Dzintari” (turpmāk – Klīnika) priekšapmaksas noteikumi sadarbībai ar klientiem – privātpersonām un korporatīvajiem klientiem (turpmāk – Noteikumi) paredz kārtību, kādā Klīnika nodrošina maksas pakalpojumu sniegšanu, kā arī klientu uzņemšanu un apkalpošanu – izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai viesnīcā.
 2. Klīnika pakalpojumus sniedz atbilstoši klientu pieteikumiem, rezervācijai, Klīnikas un viesnīcas iespējām, kā arī saskaņā ar Klīnikas noteikto pakalpojumu cenrādi (1.pielikums).
 3. Klīnikas sniegto priekšapmaksas pakalpojumu klāsts, to cenas un samaksas nosacījumi (t.sk. informācija par priekšapmaksas apmēru, ja attiecināms) ir noteikti Noteikumos un pakalpojumu cenrādī (1.pielikums).
 4. Klients par Klīnikas sniegtajiem pakalpojumiem norēķinās atbilstoši priekšapmaksas pakalpojumu cenrādī (1.pielikums) norādītajām cenām. Par pakalpojumiem, kam prieksapmaksas pakalpojumu cenrādī noteikta pilnīga vai daļēja priekšapmaksa, Klients veic priekšapmaksu pakalpojumu cenrādī norādītajā apmērā.
 5. Priekšapmaksa Noteikumu 11.punktā minētajiem pakalpojumiem vai attālināto konsultāciju, ārsta mājas vizīšu pakalpojumiem veicama ar pārskaitījumu uz Klīnikas rēķinā norādīto norēķinu kontu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā vai rēķinā norādītajā apmaksas termiņā pirms pakalpojuma saņemšanas dienas vai klātienē Klīnikā pakalpojuma pieteikšanas brīdī. Ja rezervācija ir notikusi pēdējā brīdī, tad atbilstoši rēķinā norādītajam apmaksas termiņam.
 6. Priekšapmaksa par pakalpojumiem veicama pakalpojuma rezervēšanas brīdī vai brīdī, kad Klients ierodas Klīnikā, ja klients pakalpojumus rezervē klātienē. Ja klients pakalpojumu – attālināto konsultāciju vai psihiatra mājas vizīti rezervē attālināti, tad Klientam jāveic pārskaitījums uz Klīnikas mājaslapā: https://dzintari.lv/kontakti/ – norādīto kontu, norādot speciālista vārdu, uzvārdu, pie kura konsultācija tiek rezervēta, konsultācijas veidu, datumu un laiku (ja zināms), tajā pašā dienā, kad tika veikta pakalpojuma rezervācija vai maksas programmu un viesnīcas pakalpojumu rezervēšanas gadījumā – uz Klīnikas izrakstītā rēķinā norādīto kontu, norādot rēķina numuru.
 7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums ieskaitīts Klīnikas norēķinu kontā vai nauda iemaksāta kasē.
 8. Ja pakalpojuma priekšapmaksa (pakalpojumiem, kam tas attiecināms) netiek veikta iepriekšējā punktā norādītajā termiņā, klients pakalpojuma saņemšanai rezervētajā laikā netiek pierakstīts un ir tiesīgs veikt jaunu pierakstu citā laikā.
 9. Priekšapmaksa, izņemot Noteikumu 11.punktā minētajiem pakalpojumiem, klientam tiek atgriezta šādā kārtībā:
 • Pilnā apmērā, ja klients pakalpojumu pieteikumu atsaucis ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas (ne vēlāk kā līdz plkst. 12:00 pēdējā atsaukuma dienā) pirms paredzētā pakalpojuma saņemšanas dienas, nosūtot atteikumu elektroniski uz e-pastu: dzintari@dzintari.lv vai iesniegumu rakstiskā formā, iesniedzot klīnikas medmāsām klātienē;
 • 50% apmērā no veiktās priekšapmaksas, ja klients pakalpojumu pieteikumu atsaucis ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas (ne vēlāk kā līdz plkst. 12:00 pēdējā atsaukuma dienā) pirms paredzētā pakalpojuma saņemšanas dienas, nosūtot atteikumu elektroniski uz e-pastu: dzintari@dzintari.lv vai iesniegumu rakstiskā formā, iesniedzot klīnikas medmāsām klātienē.
 1. Klīnika patur veikto priekšapmaksas maksājumu gadījumā, ja klients bez iepriekšēja brīdinājuma nav ieradies pierakstītajā un apmaksātajā laikā vai atsauc pakalpojumu vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņas) stundas pirms tā paredzētā laika vai ja starpā ir brīvdienas, ne vēlāk kā līdz pēdējās darba dienas plkst. 12:00 pirms brīvdienām.
 2. Priekšapmaksas noteikumi viesnīcas pakalpojumiem, maksas programmām ar izmitināšanas vai bez izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanu:
 • Pēc klienta pieteikuma saņemšanas par maksas programmu vai Viesnīcas pakalpojumu nodrošināšanu, Viesnīcas pakalpojumu rezervēšanas gadījumā, Klīnika elektroniski iesniedz Viesnīcai pieteikumu pakalpojumu nodrošināšanai.
 • Klients pieteikumu var veikt elektroniski e-pastā vai klātienē Klīnikā. Ja pieteikums tiek veikt telefoniski vai klātienē, klientam obligāti jāatsūta arī elektronisks pieteikums uz e-pastu: dzintari@dzintari.lv.
 • Ja pēc pieteikuma saņemšanas un tā nodošanas Viesnīcai rezervācijas veikšanai klients telefoniski, klātienē vai ar elektroniskā pasta starpniecību veic izmaiņas pieteikumā vai atsauc veikto pieteikumu, Klīnika par to elektroniski informē Viesnīcu.
 • Klients savā pieteikumā norāda:
  • klientu skaitu;
  • klientu uzturēšanās ilgumu Klīnikā/Viesnīcā (ierašanās un izbraukšanas diena, laiks);
  • klienta/u vārdu un uzvārdu, personas kodu (ja attiecināms), kontaktinformāciju saziņai (e-pastu apstiprinājuma nosūtīšanai) nepieciešamo Viesnīcas numuru skaitu un veidu;
  • ja pieteiktais pakalpojums ir maksas ārstniecības programma – programmas nosaukumu, papildus pakalpojumus un klientu īpašās vēlmes.
 • Klīnika divu darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas, vai, ja pieteikums izdarīts brīvdienās vai svētku dienās, nākamajā darba dienā, elektroniski e-pastā (uz klienta pieteikumā norādīto e-pasta adresi) nosūta klientam pieteikuma apstiprinājumu un priekšapmaksas rēķinu par pakalpojumiem vai pamatotu atteikumu pakalpojumu nodrošināšanai.
 • Klienta pieteikums tiek uzskatīts par apstiprinātu pēc priekšapmaksas rēķina samaksas (rezervācijas maksa), ja samaksa veikta:
  • Maksas ārstniecības programmām/viesnīcas pakalpojumiem, ja pasūtījums veikts par pakalpojumu saņemšanu laika posmā no 01.01. – 31.05. un no 01.09. – 31.12., 50% apmērā no programmas kopējās cenas un 100% apmērā par nakšņošanas pakalpojumiem;
  • Maksas ārstniecības programmām/viesnīcas pakalpojumiem, ja pasūtījums veikts par pakalpojumu saņemšanu laika posmā no 01.06. – 30.08. 100% apmērā no programmas kopējās cenas ar vai bez nakšņošanas pakalpojumiem un ja ir rezervēti viesnīcas pakalpojumi 100% apmērā no viesnīcu pakalpojumu maksas.
 • Ja pieteikumu Maksas programmu/Viesnīcas pakalpojumu sniegšanai laika posmā no 01.01. – 31.05. un no 01.09. – 31.12. klients atceļ 72 (septiņdesmit divas) stundas pirms paredzētās ierašanās dienas un programmā norādītā iestāšanās laika (ja 72 stundu termiņš beidzas brīvdienā vai svētku dienā, līdz pēdējās darba dienas plkst. 12:00), Klīnika veic rezervācijas maksas par 1 (vienu) nakti viesnīcā un 1 (vienu) maksas ārstniecības programmas dienu ieturēšanu. Pārējā rezervācijas maksas daļa pēc klienta iesnieguma saņemšanas tiek atgriezta skaidrā naudā Klīnikas kasē vai ar pārskaitījumu uz klienta norēķinu kontu, ieturot bankas komisijas izmaksas (atkarībā no tā, kā klients veicis apmaksu par pakalpojumiem).
 • Ja klients nav veicis rezervācijas maksas samaksu, Viesnīcas numurs un maksas ārstniecības programma klientam netiek garantēta un tiek piešķirta atkarībā no programmas pieejamības Klīnikā un numuru pieejamības Viesnīcā.
 • Laika posmā no 01.06. – 30.08., lai numura rezervācija tiktu garantēta, klientam jāveic pilna priekšapmaksas rēķina par uzturēšanās laiku viesnīcā un maksas ārstniecības programmu samaksa.
 • Veicot priekšapmaksu 11.9. punktā noteiktajos gadījumos:
 • klients ir tiesīgs bez maksas atcelt rezervāciju 4 (četras) dienas pirms iebraukšanas dienas;
 • klients ir tiesīgs atcelt rezervāciju 3 (trīs) dienas pirms iebraukšanas dienas, Klīnika patur veikto samaksu par 1 (vienu) nakti un 1 SPA vai ārstniecības programmas dienu jau radušos zaudējumu segšanai;
 • ja klients neierodas vai atceļ pieteikumu 48 (četrdesmit astoņas) stundas pirms iebraukšanas dienas vai iebraukšanas dienā, Klīnika patur Klienta veikto priekšapmaksu par visu izmitināšanas periodu un ārstniecības programmu jau radušos zaudējumu segšanai.
 1. Klienta sniegtie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Klīnikas Privātuma politiku. Privātuma politika ir pieejama https://dzintari.lv/par-jums/sia-klinika-dzintari-privatuma-politika vai papīra formātā reģistratūrā. Saskaņā ar Privātuma politiku Klīnika ir tiesīga izpaust klienta datus Viesnīcai nolūkā nodrošināt klienta pieteikto pakalpojumu izpildi.
 2. Klients veicot priekšapmaksas rēķina apmaksu apstiprina savu piekrišanu Noteikumiem un apņemas tos ievērot.

Pielikums Nr. 1 priekšapmaksas noteikumiem