Klīnika Dzintari | Privātuma politika
17542
page-template-default,page,page-id-17542,page-child,parent-pageid-16668,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

SIA “Klīnika Dzintari” privātuma politika

SIA “KLĪNIKA DZINTARI” PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

 1. Pārzinis:
  • Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Klīnika Dzintari” (turpmāk – Klīnika), vienotais reģistrācijas Nr. 40003461335, juridiskā adrese Jūrmala, Mežsargu ielā 4/6, LV-2008.
  • Klīnikas kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: dzintari@dzintari.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šo Privātuma politiku.
 2. Privātuma politikas attiecināmība
  • Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
  • Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
   • fiziskajām personām – klientiem, pacientiem un citiem pakalpojumu saņēmējiem, kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (pacientam, klientam) saņem vai nodod Klīnikai jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
   • Klīnikas biroja un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
   • Klīnikas uzturētas interneta mājaslapas lietotājiem;

(turpmāk visi kopā – Klienti).

 • Klīnika rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes 27.04.2016 Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula) un citiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 • Privātuma politika attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā dati sniegti un tiek apstrādāti.
 • Klīnika atsevišķiem datu apstrādes veidiem var noteikt papildu noteikumus, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgos datus.
 1. Apstrādes nolūki – Klīnika apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
  • Pakalpojumu sniegšanai;
  • Klienta identificēšanai un apkalpošnai;
  • Līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
  • Līguma saistību izpildei un pakalpojumu nodrošināšnai;
  • Pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
  • Iesniegumu, sūdzību un pretenziju izskatīšanai un apstrādei;
  • Klientu apmierinātības mērījumiem;
  • Norēķinu administrēšanai, parādu atgūšanai un piedziņai;
  • Mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
  • Plānošanai un uzskaitei;
  • Klientu aptauju veikšanai;
  • Riska vadības aktivitāšu ietvaros.
  • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
  • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem klients tiek informēts pirms datu sniegšanas.
 2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
  • līguma noslēgšanai un izpildei– lai noslēgtu līgumu pēc pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
  • normatīvo aktu izpildei– lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
  • datu subjekta piekrišana;
  • likumīgās (leģitīmās) interesēs– lai realizētu no pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Klīnikas leģitīmās (likumīgās) intereses:
   • veikt komercdarbību;
   • nodrošināt līguma saistību izpildi;
   • saglabāt pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, interneta mājas lapās;
   • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
   • reklamēt pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
   • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem;
   • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
   • administrēt maksājumus;
   • administrēt neveiktus maksājumus;
   • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
   • informēt sabiedrību par savu darbību.
 1. Personas datu apstrāde un aizsardzība
  • Klīnika apstrādā un aizsargā datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
  • Noslēgto līgumu saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Klīnika var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, izmitināšanas pakalpojumus, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus sadarbības partneri apstrādā Klīnikas rīcībā esošos personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par Klīnikas datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Klīnika ir tiesīga nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
  • Klīnikas sadarbības partneri personas datu apstrādātāja statusā nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā normatīvajiem aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar noslēgto līgumu saistību izpildei Klīnikas uzdevumā.
 2. Personas datu saņēmēju kategorijas
  • Klīnika neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par pakalpojumu raksturu, būtību u.c., izņemot:
   • ja trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu;
   • ja saņemta skaidra un nepārprotama datu subjekta piekrišana;
   • normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;
   • normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Klīnikas likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās.
 1. Personas datu izpaušana ārpus Eiropas Savienības
  • Klīnika nenodod personas datus ārpus Eiropas Savienības.
  • Nepieciešamības gadījumā Klīnika nodrošinās normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.
 2. Personas datu glabāšanas ilgums
  • Klīnika glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
   • kamēr ir spēkā noslēgtais līgums;
   • normatīvajos aktos noteiktajā gadījumā tajos paredzētajā apjomā un termiņā;
   • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
   • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
  • Beidzoties datu glabāšanas termiņam, personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti.
 3. Piekļuve personas datiem un citas tiesības
  • Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
  • Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt apstrādāto datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, kā arī ir tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Klīnikas likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Klīnikas pienākumiem, kas ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
  • Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
   • rakstveida formā klātienē Jūrmalā, Mežsargu ielā 4/6, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
   • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
  • Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Klīnika pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
  • Klīnika atbildi uz saņemto pieprasījumu nosūta pa pastu uz norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai izsniedz personīgi, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
  • Klīnika nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.
 4. Piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
  • Ja Klienta datu apstrāde notiek pamatojoties uz piekrišanu personas datu apstrādei, Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
  • Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
  • Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
 5. Saziņa ar Klientu
  • Klīnika veic saziņu ar Klientu izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi);
  • Saziņu par pakalpojumu nodrošināšanu un līgumsaistību izpildi Klīnika veic uz noslēgtā līguma vai piekrišanas pamata.
 6. Komerciāli paziņojumi
  • Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Klīnikas un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) Klīnika veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
  • Klients piekrišanu Klīnikas un/vai tās sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Klīnikas pakalpojumu pieteikšanas formās, pakalpojumu interneta lapā (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).
  • Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
   • nosūtot e-pastu uz adresi dzintari@dzintari.lv;
   • klātienē Jūrmalā, Mežsargu ielā 4/6;
   • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.
  • Klīnika pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums.

 

 1. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
  • Klīnikas mājaslapas var izmantot sīkdatnes.
  • Klīnikas mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Klīnika nenes atbildību.
  • Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Firexox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas. Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, var tikt izmantotas obligātās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.
  • Obligātās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus vai pakalpojuma pieteikšanu. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.
  • Funkcionālās sīkdatnes. Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.
  • Analītiskās sīkdatnes. Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas – datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.
  • Mērķa (reklāmas) sīkdatnes. Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus Klīnikas vai sadarbības partneru pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords. Mērķa sīkdatnes lietotāja galiekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.
  • Sīkdatnes izmanto, lai uzlabotu vietņu un mājaslapu lietošanas pieredzi:
   • nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
   • pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem – tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
   • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;
   • lietotāju autentifikācijai;
  • Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.
  • Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.
  • Apmeklējot mājaslapu, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana. Ja izmantojot vietni vai mājaslapu lietotājs noslēdz līgumu – sīkdatņu apstrāde vajadzīga līguma ar lietotāju izpildei, vai, lai Klīnika izpildītu savu likumisku pienākumu vai īstenotu likumīgas intereses. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.
 2. Citi noteikumi
  • Klīnika ir tiesīga veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam mājaslapā vai Klīnikas telpās papīra formātā.
  • Klīnika saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Klīnikas mājaslapā.