SIA “KLĪNIKA DZINTARI” PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Lai nodrošinātu SIA “Klīnika Dzintari” kā pakalpojumu sniedzēja un darba devēja saimniecisko darbību, tiesiskās intereses un normatīvo aktu ievērošanu, SIA “Klīnika Dzintari” ir nepieciešams apstrādāt klientu/pacientu un darbinieku personas datus. SIA “Klīnika Dzintari” ir izstrādājusi šo Privātuma politiku (turpmāk – Politika), lai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) 13.panta nosacījumiem pārredzamā un saprotamā veidā izskaidrotu SIA “Klīnika Dzintari” kā pakalpojumu sniedzēja un darba devēja veiktās darbības ar klientu/pacientu un darbinieku personas datiem, sniedzot informāciju par datu apstrādes nolūku, juridisko pamatu, apstrādes ilgumu, personas datu saņēmējiem, kā arī klientu/pacientu un darbinieku tiesībām saistībā ar personas datu apstrādi.

1.     Lietotie termini

Politikā lietoto terminu definīcijas izriet no Regulas 4.panta:

 • Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz identificējamu vai identificētu fizisko personu, tajā skaitā, bet ne tikai: vārds, uzvārds, personas kods, korespondences adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kā arī īpašu kategoriju personas dati – visa veida informācija saistībā ar personas veselības stāvokli, reliģisko, filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, rases vai etniskā piederība, politiskie uzskati, ģenētiskie vai biometriskie dati, ja tie tiek izmantoti identifikācijai;
 • Pārzinis – SIA “Klīnika Dzintari”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003461335, juridiskā adrese Jūrmala, Mežsargu iela 4/6, LV-2008, tālruņa numurs: +371 67755140, e-pasta adrese: dzintari@dzintari.lv (turpmāk – Klīnika vai Mēs);
 • Datu subjekts – fiziskā persona, kuru var tieši vai netieši identificēt un kuras personas dati tiek apstrādāti. Šīs Politikas izpratnē esošie klienti/pacienti un darbinieki, kas ir fiziskas personas un kas izmanto Klīnikas pakalpojumus, potenciālie klienti, fiziskas personas, kurām nav nodibinātas attiecības ar Klīniku un kuras interesējas par Klīnikas pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un/vai izmaksām, bijušie klienti/pacienti, klientu/pacientu pārstāvji, tostarp kontaktpersonas un likumiskie pārstāvji, amatu kandidāti, esošie un bijušie darbinieki, objektos vai tiem pieguļošajās teritorijās esošas personas, informācijas sistēmu un mājaslapas lietotāji, pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu īpašnieki, īpašnieku pārstāvji, fiziskas personas, kas iesaistījušās mārketinga aktivitātēs (piemēram, konkursos, akcijās), kā arī citas fiziskas personas, kuras Klīnika šobrīd nevar identificēt, (turpmāk visi kopā – Jūs vai Klients);
 • Personas datu saņēmējs – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kurai izpauž vai var izpaust personas datus;
 • Datu aizsardzības speciālists – persona, kuras uzdevums ir informēt un konsultēt Klīniku un tās Klientus par personas datu aizsardzības prasību izpildi. Gadījumā, ja Klients vēlas sazināties ar Datu aizsardzības speciālistu, tajā skaitā, lai noskaidrotu par savām kā Datu subjekta tiesībām, tas var izmantot Politikas 2.punktā norādīto adresi vai saziņas līdzekļus.
 1. Privātuma politikas attiecināmība
  • Politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
   • fiziskajām personām – klientiem, pacientiem un citiem pakalpojumu saņēmējiem, darbiniekiem, kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (pacientam, klientam) saņem vai nodod Klīnikai jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
   • Klīnikas biroja un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
   • Klīnikas uzturētas interneta mājaslapas lietotājiem.
  • Politika attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā dati sniegti un tiek apstrādāti.
  • Klīnika atsevišķiem datu apstrādes veidiem var noteikt papildu noteikumus, par ko Jūs tiksiet informēts brīdī, kad sniegsiet attiecīgos datus.
 2. Personas datu apstrādes nolūki (mērķi)
  • Pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai:
   • lai sniegtu Jums pakalpojumus un nodrošinātu ar pakalpojumu sniegšanu saistītu līgumu noslēgšanu (piem., Klientu identificēšanai, saziņai ar pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu saistītos jautājumos, izmeklējumu veikšanai un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai), tiks apstrādāti šādi Jūsu personas dati: identifikācijas dati, kontaktinformācija, pakalpojumu informācija, medicīniskā informācija, izmeklējumi, rezultāti informācija par līgumu, sadarbības partneru kontaktpersonu un speciālistu dati (piem., ārstniecības iestāžu speciālistu dati), veselības apdrošināšanas polise un tās numurs (ja tāda ir), pakalpojuma kods un nosaukums, paraksts, citi neklasificēti un brīvprātīgi norādīti dati;
   • norēķinu izpildes uzraudzībai, grāmatvedības pasākumu nodrošināšanai, kā arī nolūkā novērst potenciālus finanšu un organizatoriskus riskus papildus Mēs apstrādāsim Jūsu norēķinu informāciju, kas atspoguļo saņemtos pakalpojumus un to apmaksu;
   • lai Mēs varētu aizstāvēt savas aizskartās tiesiskās intereses (piem., vēršoties tiesā, lai piedzītu parādu par saņemtajiem pakalpojumiem), papildus minētajam apstrādāsim tiesvedības informāciju;
   • lai nodrošinātu pakalpojumu kvalitāti, lietvedības pasākumu nodrošināšanai, tostarp informācijas arhivēšanai, kā arī Klientu iesniegumu, pieprasījumu, pretenziju, izskatīšanai un cita veida saziņai, papildus Mēs apstrādāsim komunikācijas materiālos (piem., sarakstē) esošo informāciju, videoierakstus (personas attēls, izskats, uzvedība, veiktās darbības), jebkuru citu informāciju, ko datu subjekts (Jūs) būsiet norādījis, informāciju par izskatāmo jautājumu un sniegto atbildi;
   • nolūkā nodrošināt Jums svarīgu un aktuālu informāciju par Mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī, lai veiktu tīmekļa lapu darbības uzturēšanu, apstrādāsim informāciju par mājaslapas lietošanu, platformu, kurā darbojas Jūsu ierīce un ierīces valoda, interneta protokola adresi (ja attiecināms).
  • Mārketinga darbībai un lojalitātes veicināšanai:
   • pakalpojumu popularizēšana un mārketinga aktivitātes (piem., uz Klientu vērstai tiešajai reklāmai, mārketinga statistikas apkopošanai, pakalpojumu izmantošanas ieradumu analītika u.c.) tiek veiktas pakalpojumu popularizēšanas, klientu piesaistes un noturēšanas nolūkos. Tā ietvaros Mēs apstrādāsim šādus Jūsu personas datus (atkarībā no konkrētā pasākuma): identifikācijas informācija, informācija par izmantotajiem saziņas kanāliem, informācija par viedokli, informācija par pakalpojumu, informācija par tīmekļa lapu lietošanu, komunikācijas materiālos (piem., sarakstē) esošā informācija, kontaktinformācija, sociālo mediju informācija u.c. neklasificēta, konkrētam projektam specifiska informācija;
   • lai Mūsu sniegtie paziņojumi būtu Jums interesanti un noderīgi, Mēs varam izmantot Mūsu rīcībā esošo informāciju par Jums. Izmantojot Jūsu iesniegto kontaktinformāciju, Mums pastāv arī iespēja Jūs sasniegt ne tikai e-pasta sūtījumu veidā vai īsziņu veidā, bet, izmantojot digitālā mārketinga piedāvātās iespējas, arī citos portālos, aplikācijās (lietotnēs) vai sociālajos tīklos, kas piedāvā iespēju atspoguļot Jums Mūsu paziņojumus (komerciālo paziņojumu administrēšana).
  • Korporatīvu pasākumu administrēšanai:
   • lai nodrošinātu semināru un citu pasākumu organizēšanu (t.sk. apmeklētāju pieņemšana pasākumu ietvaros) un atspoguļošanu iekšējos un ārējos komunikācijas kanālos publicitātes nodrošināšanai, t.sk. sociālajos tīklos, nolūkā informēt sabiedrību par savu darbību, nodrošināt organizēto pasākumu publicitāti, kā arī, lai veicinātu sociālo atbildību un pilnveidotu reprezentatīvās attiecības, Mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus: identifikācijas dati, informācija par piekļuvi telpām un teritorijai, kontaktinformācija, fotogrāfijas, audioieraksti, videoieraksti (personas attēls (izskats, uzvedība, veiktās darbības), ieraksta laiks, datums un ieraksta vieta), citi neklasificēti un brīvprātīgi norādīti dati vai informācija, konkrētam projektam specifiska informācija;
   • korporatīvo un kolektīva saliedēšanas pasākumu organizēšana un atspoguļošana u.c. pasākumi tiek veikti darbinieku lojalitātes, motivācijas un kolektīva saliedētības veicināšanai. Pasākumu ietvaros Mēs apstrādājam šādus personas datus: identifikācijas dati, kontaktinformācija, fotogrāfijas, audioieraksti, videoieraksti (personas attēls (izskats, uzvedība, veiktās darbības), ieraksta laiks, datums un ieraksta vieta), citi neklasificēti un brīvprātīgi norādīti dati vai informācija, konkrētam projektam specifiska informācija;
   • korporatīvo pasākumu atspoguļošana un informatīvu publikāciju sagatavošana un atspoguļošana Mūsu administrētajās tīmekļa vietnēs, plašsaziņas līdzekļos un sociālo tīklu profilos (piem., facebook.com, instagram.com, twitter.com, youtube.com) tiek veikta, lai popularizētu Klīnikas zīmola un piedāvāto pakalpojumu atpazīstamību, lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par Klīnikas komercdarbību, kā arī saglabātu informāciju par notikumiem Mūsu arhīvā. Klīnika, izvēloties kādu informāciju publicēt, vienmēr cenšas nodrošināt, ka ar publicētajiem materiāliem netiek aizskartas Jūsu kā datu subjekta tiesības un brīvības. Mēs respektējam Jūsu tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, vienlaikus apzināmies, ka Mums, iespējams, nav zināmi visi fakti un apstākļi par iespējamo ietekmi, tāpēc, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, Jums ir tiesības sazināties ar Mums un iebilst pret savu personas datu atspoguļošanu.
  • Drošības un citu tiesisko interešu aizsardzības nodrošināšanai:
   • lai izvairītos no drošības riskiem, kas var nodarīt gan fizisku kaitējumu Mūsu telpām, darbiniekiem un citiem apmeklētājiem, gan kaitējumu informācijai, kompromitējot to, kas ir mūsu rīcībā, Mēs veicam regulāru telpās un teritorijās esošo notikumu uzraudzību un monitoringu, izmantojot izveidoto piekļuves režīmu, kā arī videonovērošanas ierakstos fiksēto informāciju. Tāpat Mēs regulāri veicam informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzraudzību, saglabājot informāciju par tiem gadījumiem, kad kāds pieslēdzās vai mēģina pieslēgties Mūsu sistēmām un infrastruktūrai. Tā ietvaros var tikt apstrādāti šādu personas dati: identifikācijas dati un amats, informācija par piekļuvi telpām un teritorijai, kontaktinformācija, videoieraksti (personas attēls (izskats, uzvedība, veiktās darbības), tiesvedības informācija, cita ar konkrēto gadījumu saistīta informācija;
   • Klīnikas, Klientu un darbinieku drošības un citu tiesisko interešu aizsardzības nolūkā Mēs veicam informācijas sistēmu auditācijas pierakstu uzturēšanu, informācijas tehnoloģiju drošības incidentu (piem., neautorizētas ārējas piekļuves gadījumā), kā arī jebkāda veida ļaundabīgas darbības informācijas sistēmās, jebkurām vietnēm vai lietotnēm (piemēram, DDoS uzbrukuma) novēršanu un izmeklēšanu, personas datu apstrādes pārkāpumu (piem., nelikumīgas piekļuves telpām) novēršanu un izmeklēšanu, informācijas sniegšanu valsts iestādēm un citām personām (piem. policijai). Tā ietvaros var tikt apstrādāti šādi personas dati (bet ne tikai): autentifikācijas un piekļuves informācija sistēmām un to lietojums, informācija par piekļuvi telpām un teritorijai, amatu pienākumu izpildei un uzņēmuma leģitīmo interešu realizācijai nepieciešamā informācija, komunikācijas materiālos (piem., sarakstē) esošā informācija, sociālo mediju informācija un paustais viedoklis, citi neklasificēti un brīvprātīgi norādīti dati vai informācija, ko datu subjekts ir norādījis iesniegumā, pieprasījumā, pretenzijā, priekšlikumā.
  • Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai:
   • kad Jūs piesakaties darbam Klīnikā, Mums rodas tiesiska interese apstrādāt visu informāciju, ko būsiet iekļāvis savā CV un pieteikuma vēstulē, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu tā tiesisku norisi;
   • gadījumā, ja tiksiet uzaicināts uz darba interviju, apstrādāsim darba intervijas laikā sniegto informāciju, aizpildītos testus vai citus pārbaudes darbus un novērtējumu rezultātā iegūtos datus. Ja darba intervija notiks, izmantojot tiešsaistes saziņas rīkus, papildus var tikt apstrādāts Jūsu audio un/vai video ieraksts;
   • ja atbilstoši Darba likuma 36.panta nosacījumiem tiksiet nosūtīts veikt veselības pārbaudi, apstrādāsim veselības pārbaudes laikā iegūto informāciju, lai pārliecinātos, ka Jums nav šķēršļu ieņemt attiecīgo amatu;
   • Mēs apstrādāsim arī ar atlases procesa organizēšanu saistītu informāciju (piem., ziņas par to, vai esam sazinājušies ar Jums, piezīmes par iespējamās tikšanās laiku un norises gaitu).
  • Darba tiesisko attiecību nodibināšanai un izpildei:
   • lai noslēgtu ar Jums darba līgumu, ir nepieciešams apstrādāt šādus Jūsu personas datus: identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija (adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs)), informāciju par atalgojumu un izglītību, un citus īpašus nosacījumus, ja tādi ir, kas reglamentē mūsu attiecības un kas ir atspoguļots darba līgumā. Lai pārliecinātos par Jūsu identitāti, mēs pieprasīsim uzrādīt personas apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību);
   • nolūkā aprēķināt un izmaksāt Jums atalgojumu, mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, amatu, informāciju par banku un konta numuru, informāciju par prombūtni, atvieglojumiem nodokļu aprēķinam, ja tādi ir, informāciju par komandējumiem, to ilgumu, pienākošās piemaksas, informāciju par to, cik un kādi nodokļi ir aprēķināti;
   • nolūkā nodrošināt Jums drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nosūtīsim Jūs uz obligātajām veselības pārbaudēm un apstrādāsim obligātās veselības pārbaudes kartē iekļauto informāciju. Šī nolūka sasniegšanai tiks apstrādāti tādi Jūsu personas dati kā vārds, uzvārds, personas kods, norādītais riska faktors, arodārsta sniegtā informācija par nosacījumiem, lai Jūs varētu veikt darba pienākumus;
   • lai Mēs izpildītu normatīvajos aktos noteiktās prasības par darbinieku apmācību drošu un nekaitīgu darba apstākļu nodrošināšanai, veiksim instruktāžas (piem., darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos), kuru laikā var tikt apstrādāti šādi Jūsu personas dati: vārds, uzvārds un cita identificējoša informācija, ieņemamais amats, kā arī informācija par veiktajām instruktāžām;
   • nolūkā nodrošināt Jums nekaitīgus darba apstākļus var rasties nepieciešamība izmeklēt nelaimes gadījumus darbā, apstrādājot šādus Jūsu datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, darba stāžu, amatu, kontaktinformāciju (tālrunis, e-pasts), informāciju par notikušā nelaimes gadījuma apstākļiem, traumas smaguma pakāpi un citu informāciju, kas varētu būt nepieciešama, lai pilnvērtīgi izmeklētu notikušo nelaimes gadījumu, tajā skaitā informāciju, kas fiksēta, izmantojot videonovērošanas ierakstus vai foto fiksāciju;
   • Jums, pildot savus darba pienākumus, var būt nepieciešamība doties komandējumos. Šajā gadījumā, lai organizētu komandējumu (pasūtītu avio biļetes, pieteiktu naktsmītni u.tml.), var tikt apstrādāti šādi Jūsu personas dati: vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, personu apliecinošu dokumentu dati;
   • lai novērtētu Jūsu sniegumu un Jūsu individuālos darba rezultātus, Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, tajā skaitā, bet ne tikai vārdu, uzvārdu, amatu, informāciju par darba sasnieguma kvantitatīvajiem, efektivitātes un kvalitatīvajiem rādītājiem, kompetencēm un prasmēm, mācību vajadzībām un informāciju par Jūsu mijiedarbību ar kolēģiem un klientiem;
   • pēc darba līguma noslēgšanas, nolūkā nodrošināt piekļuvi IT resursiem, Jums tiks izveidots lietotāja profils informācijas sistēmās, izveidojot e-pasta adresi, lietotāja paroli, kā arī tiks fiksēta informācija par izmantoto autentifikācijas rīku. Jums, pildot savus ikdienas darba pienākumus, Mēs iegūsim informāciju, kas atspoguļos to, kā Jūs izmantojat Klīnikas informācijas sistēmas, kad un kādas darbības veicāt Jums piešķirtajos resursos. Gadījumā, ja Jūs pieslēdzaties informācijas sistēmām, izmantojot attālinātā darba iespējas, tiks apstrādāta informācija par Jūsu izmantoto iekārtu un interneta protokola (IP) adresi;
   • Jūsu personas datus var būt nepieciešams apstrādāt, tajā skaitā nodot trešajām personām, lai nodrošinātu Klīnikas saimniecisko darbību. Piemēram, var tikt sagatavota pilnvara, kurā tiks norādīts Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, kā arī Jūsu profesionālo darbību apliecinošie dokumenti var tikt iesniegti trešajām personām. Jūsu vārds, uzvārds un kontaktinformācija var tikt norādīta gan sarakstē ar citām fiziskām vai juridiskām personām, gan sadarbības līgumos, ja Jūs esat norādīta kā kontaktpersona, vai publicēta pārziņa mājas lapā.
  • Normatīvo aktu prasību izpildei vai Klīnikas tiesību izmantošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem:
   • informācijas sniegšanai valsts un pašvaldību kontroles un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, citām valsts un pašvaldību iestādēm to kompetences ietvaros (piem., policijai vai arhīviem);
   • informācijas pieprasīšanai no valsts iestādēm vai citām pilnvarotām personām par Klientu tādos gadījumos, kad tas ir atļauts ar normatīvo aktu.
 1. Apstrādes tiesiskais pamats
  • starp Jums un Klīniku ir noslēgts vai tiks noslēgts līgums (piem., darba vai pakalpojumu līgums). Šādā gadījumā apstrādāsim Jūsu personas datus, ja tie ir vajadzīgi līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Gadījumā, ja nesniegsiet līguma noslēgšanai un/vai izpildei nepieciešamos personas datus, Mums nebūs iespējas noslēgt un/vai izpildīt līgumu;
  • Jūsu personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktos uz Klīniku attiecināmos juridiskos pienākumus.  Mums ir pienākums normatīvajos aktos noteiktos gadījumos nodrošināt Jūsu informācijas sniegšanu valsts iestādēm un to pārvaldībā esošajām informācijas sistēmām (piem., ievērot grāmatvedības dokumentu pārvaldības pienākumus, kā arī arhivēt dokumentus, informēt par darba attiecību uzsākšanu);
  • personas datu apstrāde ir nepieciešama Klīnikas vai trešās personas leģitīmo (likumīgo) interešu ievērošanai. Leģitīmās intereses ir tiesības, kuru īstenošana ir pieļaujama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tostarp sakarā ar Jūsu un Klīnikasstarpā noslēgto līgumu (piem., novērst potenciālus finanšu un organizatoriskus riskus, nodrošināties ar pierādījumiem par personāla atlases procesa tiesisku norisi);
  • Jūs esat devis piekrišanu savu personas datu apstrādei, tostarp rakstveidā, elektroniski, kā arī telefoniski vai, izmantojot citus risinājumus (piem., attiecībā uz dalību aptaujās, ar sīkdatņu starpniecību ievāktu personas datu izmantošanu);
  • personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai Klīnika izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs.
 2. Personas datu apstrādes termiņš
  • Jūsu personas dati tiek apstrādāti tādu laika posmu, kamēr tas ir nepieciešams, lai sasniegtu 3.punktā norādītos personas datu apstrādes nolūkus, tajā skaitā izpildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, piem.:
   • pacientu medicīniskās kartes glabāsim 40 gadus pēc pēdējā ieraksta veikšanas vai 15 gadus pēc pacienta nāves;
   • amatu pretendentu iesniegto informāciju glabāsim 6 mēnešus vai ja tiek saņemta sūdzība par attiecīgo atlases procesu, līdz sūdzības izskatīšanai un tās pilnīgam noregulējumam, vai ja personas datu apstrādes pamats ir piekrišana, tad līdz piekrišanas atsaukšanas brīdim;
   • darba līgumi tiks glabāti 90 gadus kopš personas dzimšanas;
   • informācija par OVP tiks glabāta 10 gadus;
   • informāciju par izrakstītajiem rēķiniem un ar maksājumiem saistīto informāciju glabāsim ne mazāk kā 5 gadus, ievērojot Grāmatvedības likuma nosacījumus;
   • videonovērošanas ierakstus glabāsim ne ilgāk kā 14 dienas;
   • kamēr ir spēkā Jūsu dotā piekrišana personas datu apstrādei, piem., mārketinga aktivitātēm vai sīkdatņu apstrādei,
   • ja tiek saņemta sūdzība vai ir aizskarta Pārziņa tiesiska interese (piem., ir strīds par saņemto pakalpojumu apmēru), attiecīgā informācija var tikt saglabāta līdz jautājuma atrisināšanas beigām (piem., līdz galējā tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim).
 1. Ar sīkdatņu starpniecību veikta personas datu apstrāde

Lai uzlabotu Klīnikas tīmekļa lapu funkcionalitāti un pielāgotu to Jūsu lietošanas paradumiem, kā arī, lai iegūtu statistiku par veiktajām darbībām, nodrošinātu personalizētu lietošanas pieredzi un informētu par aktualitātēm, Klīnikas tīmekļa vietne apstrādā sīkdatnes. Nepieciešamās jeb funkcionālās sīkdatnes tiek apstrādātas Klīnikas leģitīmo interešu ievērošanai, savukārt, statistikas un mārketinga sīkdatnes tiek apstrādātas, ja esat devis piekrišanu šo sīkdatņu apstrādei. Attiecībā uz personas datu apstrādi, kura tiek veikta ar sīkdatņu starpniecību, detalizēta informācija ir pieejama Klīnikas tīmekļa lapā izvietotajā Sīkdatņu politikā.

 1. Personas datu izpaušana ārpus Eiropas Savienības
  • Dažos gadījumos Klīnika var nodot Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības (piem., ja tiek izmantoti tādi tiešsaistes saziņas līdzekļi kā WhatsApp, Skype vai citi) vai datu glabāšanas risinājumi, kuri sniedz pakalpojumus ārpus Eiropas Savienības, vai arī piesaistot trešās puses, kas palīdz Klīnikai veikt Politikā minētos saimnieciskās darbības uzdevumus un atrodas ārpus Eiropas Savienības. Statistikas un mārketinga nolūkos Klīnika var izmantot arī trešo personu (piem., Google, Facebook) sīkdatnes, kur sīkdatņu radītā informācija var tikt nosūtīta un saglabāta ārpus Eiropas Savienības.
  • Klīnika katrā atsevišķā gadījumā izvēlas Regulā norādītās speciālās personas datu aizsardzības garantijas (piem., standartklauzulas ar personas datu saņēmēju vai izmantot izņēmumus, kā noslēgtā līguma izpildes nepieciešamību vai Jūsu piekrišanu datu apstrādei).
 2. Kas saņems Jūsu personas datus
  • Jūsu personas datu apstrādi veiks pilnvaroti Klīnikas darbinieki, atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam, ievērojot personas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī Klīnikas iekšējos normatīvajos aktos noteiktās personas datu apstrādes prasības.
  • Mēs varam nodot Jūsu personas datus šādiem personas datu saņēmējiem, ja tas nav pretrunā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem (piem., nodot personas datus apstrādātājiem (sadarbības partneriem, kas sniedz Klīnikai atbalstu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanā), ar kuriem ir noslēgts Regulas izvirzītajām prasībām atbilstošs līgums):
   • izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem;
   • informācijas sistēmu konsultantiem;
   • reklāmas un mārketinga pakalpojumu sniedzējiem, pasākumu organizatoriem;
   • juridisko pakalpojumu sniedzējiem;
   • nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas pakalpojumu sniedzējiem;
   • saimnieciskās darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem;
   • drukāšanas pakalpojumu sniedzējiem;
   • ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem;
   • apsardzes un drošības pakalpojumu sniedzējiem;
   • apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem;
   • pasta un piegādes pakalpojumu sniedzējiem;
   • audita un revīzijas pakalpojumu sniedzējiem;
   • bankām un citiem norēķinu un finanšu pakalpojumu sniedzējiem;
   • sīkdatņu pārvaldītājiem;
   • tiešsaistes saziņas kanālu uzturētājiem un pakalpojumu sniedzējiem;
   • droša elektroniskā paraksta ticamības pārbaudītājiem;
   • Jūsu pilnvarotajām personām vai pārstāvjiem;
   • valsts un pašvaldības iestādēm;
   • tiesībsargājošām iestādēm, tiesām.
  • Mēs varam saņemt informāciju par Jums no trešajām pusēm, piem., tādām kā:
   • sadarbības partneri, kuri palīdz Mums pieņemt maksājumus no Jums;
   • citām ārstniecības iestādēm un speciālistiem.
 1. Datu subjekta (Jūsu) tiesības

Jums kā datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi:

9.1.      Piekļuves tiesības:

 • piekļūt saviem personas datiem un saņemt no Klīnikas informāciju par Jūsu personas datu apstrādi. Ja Politikā sniegtā informācija Jums nešķiet pietiekami izsmeļoša, tad, izmantojot 1.2.punktā norādīto kontaktinformāciju, Jūs varat lūgt sniegt informāciju par Jūsu personas datu apstrādes nolūkiem, personas datu veidu un saņēmēju kategorijām, personas datu glabāšanas laiku, Jūsu tiesībām attiecībā uz datu apstrādi un personas datu saņemšanas avotu;
 • saņemt Jūsu personas datu, kurus apstrādā Klīnika, kopiju bez maksas. Ja kopiju pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ, Klīnika var noteikt saprātīgu samaksu, ko pamato administratīvās izmaksas, vai atteikties izpildīt pieprasījumu.
 • 9.2.      Tiesības labot – ja Jūs pamanāt neprecizitātes Jūsu personas datos, Jums ir tiesības pieprasīt, lai Klīnika izlabo neprecīzos datus.

9.3.      Tiesības uz dzēšanu – Jums ir tiesības prasīt, lai Klīnika dzēš Jūsu personas datus, ja:

 • personas dati vairs nav nepieciešami Politikā norādīto nolūku sasniegšanai;
 • Jūs atsaucat savu piekrišanu, uz kuras pamata veikta personas datu apstrāde;
 • Jūs iebilstat pret apstrādi saskaņā ar Regulas 21.panta 1.punktu, un Klīnika nenorāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām;
 • personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
 • personas dati ir jādzēš saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Atsevišķos gadījumos Klīnika nevarēs izpildīt Jūsu lūgumu dzēst personas datus. Tas attiecas uz gadījumiem, kad saskaņā ar normatīvajiem aktiem Klīnikai ir pienākums apstrādāt Jūsu personas datus (piem., lai veiktu grāmatvedības uzskaiti un saglabātu informāciju par Jums aprēķināto atalgojumu). Tāpat datu dzēšana nav iespējama, ja apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, tajā skaitā sabiedrības interesēs sabiedrības veselības jomā, arhivēšanas vai statistikas nolūkos, kā arī lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, kā arī, ja personas datu labošana vai dzēšana nav iespējama, lai netiktu ietekmēta ierakstu integritāte. Proti, minētajos gadījumos tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu ir ierobežotas.

9.4.      Tiesības ierobežot personas datu apstrādi – Jums ir tiesības pieprasīt, lai Klīnika ierobežo Jūsu personas datu apstrādi, ja:

 • Jūs uzskatāt, ka tiek apstrādāti neprecīzi dati (uz laiku, kamēr Klīnika pārbauda personas datu precizitāti);
 • Jūs uzskatāt, ka apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs nevēlaties šos personas datus dzēst;
 • Klīnikai Jūsu dati vairs nav nepieciešami noteiktā nolūka sasniegšanai, taču tie ir nepieciešami Jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
 • Jūs iebilstat pret apstrādi saskaņā ar Regulas 21.panta 1.punktu, kamēr nav pārbaudīts, vai Klīnikas leģitīmie iemesli nav svarīgāki par datu subjekta leģitīmajiem iemesliem.
 • Tiesības iebilst pret apstrādi – Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kuru Klīnika pamatojusi uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, t.i., leģitīmu interesi. Klīnika ir tiesīga turpināt apstrādāt Jūsu personas datus, ja tā norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
 • Tiesības atsaukt piekrišanu – gadījumos, kad esat devis piekrišanu noteiktu personas datu apstrādei, Jums ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā, tomēr šāds piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma. Piekrišanas atsaukšanai Jūs varat izmantot Politikas 1.2. norādīto kontaktinformāciju.
 • Tiesības uz pārnesamību – Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, kurus Jūs iesniedzāt Klīnikai, sakārtotā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā (apstrādāti elektroniski vai informācijas sistēmās), un Jums ir tiesības minētos datus lūgt nosūtīt citam pārzinim (pakalpojumu sniedzējam), ja šie dati tiek apstrādāti uz līguma vai piekrišanas pamata. Pārnesamības tiesības attiecas tikai uz datiem, kurus Jūs kā datu subjekts mums esat iesniedzis.
 • Tiesības iesniegt sūdzību – Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Klīnikai, kā arī Datu valsts inspekcijai, ja Jūs uzskatāt, ka Klīnika ir pārkāpusi Jūsu tiesības vai nav pietiekami aizsargājusi Jūsu personas datus. Tomēr, pirms sazināties ar Datu valsts inspekciju, lūdzam Jūs vērsties pie Mums vai Datu aizsardzības speciālista, lai rastu risinājumu, ja Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas.
 1. Pieprasījumu iesniegšanas kārtība
  • Visu iepriekšējā punktā minēto tiesību īstenošanai Jūs varat izmantot Politikā norādīto Klīnikas kontaktinformāciju, pieprasījumā norādot šādus Jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, pasta adresi (ja atbildi vēlaties saņemt ierakstītā vēstulē) vai e-pasta adresi (ja atbildi vēlaties saņemt uz e-pasta adresi, no kuras sūtījāt pieprasījumu).
  • Pieprasījumu aicinām iesniegt kādā no zemāk norādītajiem veidiem:
   • nosūtīt brīvas formas iesniegumu elektroniski uz e-pastu, parakstot e-pasta vēstuli ar drošu elektronisko parakstu;
   • nosūtīt Jūsu parakstītu brīvas formas iesniegumu pa pastu;
   • iesniegt Jūsu parakstītu brīvas formas iesniegumu klātienē Klīnikas adresē.
 1. Vispārīgie noteikumi

Klīnika var veikt izmaiņas Politikā, par izmaiņām ievietojot attiecīgu informāciju savā tīmekļa vietnē.

 

SIA “Klīnika Dzintari” privātuma politika – līdz 16.10.2023.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

 1. Pārzinis:
  • Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Klīnika Dzintari” (turpmāk – Klīnika), vienotais reģistrācijas Nr. 40003461335, juridiskā adrese Jūrmala, Mežsargu ielā 4/6, LV-2008.
  • Klīnikas kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: dzintari@dzintari.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šo Privātuma politiku.
 2. Privātuma politikas attiecināmība
  • Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
  • Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
   • fiziskajām personām – klientiem, pacientiem un citiem pakalpojumu saņēmējiem, kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (pacientam, klientam) saņem vai nodod Klīnikai jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
   • Klīnikas biroja un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
   • Klīnikas uzturētas interneta mājaslapas lietotājiem; (turpmāk visi kopā – Klienti).
  • Klīnika rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes 27.04.2016 Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula) un citiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
  • Privātuma politika attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā dati sniegti un tiek apstrādāti.
  • Klīnika atsevišķiem datu apstrādes veidiem var noteikt papildu noteikumus, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgos datus.
 3. Apstrādes nolūki – Klīnika apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
  • Pakalpojumu sniegšanai;
  • Klienta identificēšanai un apkalpošanai;
  • Līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
  • Līguma saistību izpildei un pakalpojumu nodrošināšnai;
  • Pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
  • Iesniegumu, sūdzību un pretenziju izskatīšanai un apstrādei;
  • Klientu apmierinātības mērījumiem;
  • Norēķinu administrēšanai, parādu atgūšanai un piedziņai;
  • Mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
  • Plānošanai un uzskaitei;
  • Klientu aptauju veikšanai;
  • Riska vadības aktivitāšu ietvaros.
  • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
  • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem klients tiek informēts pirms datu sniegšanas.
 4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
  • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
  • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
  • datu subjekta piekrišana;
  • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Klīnikas leģitīmās (likumīgās) intereses:
   • veikt komercdarbību;
   • nodrošināt līguma saistību izpildi;
   • saglabāt pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, interneta mājas lapās;
   • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
   • reklamēt pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
   • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem;
   • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
   • administrēt maksājumus;
   • administrēt neveiktus maksājumus;
   • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
   • informēt sabiedrību par savu darbību.
 5. Personas datu apstrāde un aizsardzība
  • Klīnika apstrādā un aizsargā datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
  • Noslēgto līgumu saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Klīnika var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, izmitināšanas pakalpojumus, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus sadarbības partneri apstrādā Klīnikas rīcībā esošos personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par Klīnikas datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Klīnika ir tiesīga nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
  • Klīnikas sadarbības partneri personas datu apstrādātāja statusā nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā normatīvajiem aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar noslēgto līgumu saistību izpildei Klīnikas uzdevumā.
 6. Personas datu saņēmēju kategorijas
  • Klīnika neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par pakalpojumu raksturu, būtību u.c., izņemot:
   • ja trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu);
   • ja saņemta skaidra un nepārprotama datu subjekta piekrišana;
   • normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;
   • normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Klīnikas likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās.
 7. Personas datu izpaušana ārpus Eiropas Savienības
  • Klīnika nenodod personas datus ārpus Eiropas Savienības.
  • Nepieciešamības gadījumā Klīnika nodrošinās normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.
 8. Personas datu glabāšanas ilgums
  • Klīnika glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
   • kamēr ir spēkā noslēgtais līgums;
   • normatīvajos aktos noteiktajā gadījumā tajos paredzētajā apjomā un termiņā;
   • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
   • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
  • Beidzoties datu glabāšanas termiņam, personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti.
 9. Piekļuve personas datiem un citas tiesības
  • Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
  • Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt apstrādāto datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, kā arī ir tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Klīnikas likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Klīnikas pienākumiem, kas ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
  • Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
   • rakstveida formā klātienē Jūrmalā, Mežsargu ielā 4/6, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
   • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
  • Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Klīnika pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
  • Klīnika atbildi uz saņemto pieprasījumu nosūta pa pastu uz norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai izsniedz personīgi, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
  • Klīnika nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.
 10. Piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
  • Ja Klienta datu apstrāde notiek pamatojoties uz piekrišanu personas datu apstrādei, Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
  • Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
  • Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
 11. Saziņa ar Klientu
  • Klīnika veic saziņu ar Klientu izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi);
  • Saziņu par pakalpojumu nodrošināšanu un līgumsaistību izpildi Klīnika veic uz noslēgtā līguma vai piekrišanas pamata.
 12. Komerciāli paziņojumi
  • Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Klīnikas un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) Klīnika veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
  • Klients piekrišanu Klīnikas un/vai tās sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Klīnikas pakalpojumu pieteikšanas formās, pakalpojumu interneta lapā (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).
  • Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
   • nosūtot e-pastu uz adresi dzintari@dzintari.lv;
   • klātienē Jūrmalā, Mežsargu ielā 4/6;
   • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.
  • Klīnika pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums.
 13. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
  • Klīnikas mājaslapas var izmantot sīkdatnes.
  • Klīnikas mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Klīnika nenes atbildību.
  • Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Firexox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas. Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, var tikt izmantotas obligātās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.
  • Obligātās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus vai pakalpojuma pieteikšanu. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.
  • Funkcionālās sīkdatnes. Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.
  • Analītiskās sīkdatnes. Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas – datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.
  • Mērķa (reklāmas) sīkdatnes. Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus Klīnikas vai sadarbības partneru pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords. Mērķa sīkdatnes lietotāja galiekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.
  • Sīkdatnes izmanto, lai uzlabotu vietņu un mājaslapu lietošanas pieredzi:
   • nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
   • pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem – tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
   • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;
   • lietotāju autentifikācijai;
  • Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.
  • Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.
  • Apmeklējot mājaslapu, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana. Ja izmantojot vietni vai mājaslapu lietotājs noslēdz līgumu – sīkdatņu apstrāde vajadzīga līguma ar lietotāju izpildei, vai, lai Klīnika izpildītu savu likumisku pienākumu vai īstenotu likumīgas intereses. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.
 14. Citi noteikumi
  • Klīnika ir tiesīga veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam mājaslapā vai Klīnikas telpās papīra formātā.
  • Klīnika saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Klīnikas mājaslapā.